top of page

מדיניות פרטיות

א. כללי

כל מקום שבמדיניות פרטיות זו הפנייה היא בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, ולהיפך.

 

על השימוש באתר  www.flawlessbeauty.co.il ו/או באפליקציה ו/או בכל אתר חליפי או אשר יתווסף אליו ("האתר") המופעל על ידי נטורל ביוטק בע"מ ח.פ 514916105 (להלן: "החברה") ו/או באמצעות מי מטעמה, תחול מדיניות הפרטיות כמפורט להלן.

 

להלן יפורטו התנאים והנהלים אשר על פיהם החברה פועלת ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר לחברה על ידי הגולשים ו/או המשתמשים ו/או המנויים באתר (להלן: "המשתמשים") ו/או הנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר ובאפליקציה (להלן: "מדיניות הפרטיות").

לידיעת הגולשים באתר, בעת השימוש באתר נאסף מידע לגבי המשתמשים בו. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, המוצרים ו/או השירותים שביקש לרכוש עבורו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכדומה. זהו המידע אשר המשתמש באתר ובתוכן האתר מוסר ביודעין לחברה, לרבות בעת הרישום והשימוש. חלק מהמידע אינו מאפיין ו/או מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של המשתמש הכולל בין היתר, מידע סטטיסטי ומידע מצטבר אודות העמודים בהם המשתמש צפה, ההצעות והשירותים עליהם "הקליק" ו/או בחר בהם, כתובות ה IP של המשתמש ומידע נוסף.

 

כל הנתונים אשר נמסרים על ידי המשתמשים אגב השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת כספים באמצעות השירותים, נמסרים מרצונם ובהסכמתם ומבלי שחלה חובה חוקית למסרם. ידוע למשתמש והוא מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו"ל.

 

מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא צופה או עושה שימוש בתוכן האתר.

 

החברה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמשים המתקבל שלא באמצעותם, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר, לרבות בתי עסק המופיעים באתר ככל ויופיעו ו/או מבצעי ההטבות באתר ובאפליקציה כיוצא בזה ככל ויופיעו, ואשר אינם בשליטת החברה. בכל מקרה של הזמנת שירותים באמצעות האתר מצדדים שלישיים, על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.

 

יודגש, כי הפרטים והמידע אשר יסופקו לחברה, יכול ויאומתו אל מול מידע אודות המשתמש אשר כבר קיים ברשות החברה או כנגד מידע דומה שסופק לחברה או אל מול כל מידע דומה או אחר המצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

 

ב. הרישום לאתר

בעת הרישום לאתר יהיה על המשתמש למלא טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיו: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. לחילופין, ניתן לרכוש מוצרים כאורח ללא הצורך ברישום לאתר. [JM1] [YT2] 

 

כמו כן, בעת ביצוע הזמנה באתר, יש למסור בנוסף על הפרטים בס' 8 דלעיל, את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש לצורך ביצוע רכישות על ידו. פרטי כרטיס האשראי נקלטים ישירות אצל חברת האשראי והחברה לא שומרת את פרטי האשראי במאגרי החברה.

 

יובהר, כי הפרטים שהמשתמש יתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת שירותים ו/או לרכישת מוצרים וללא מסירת הפרטים האמורים לא יהיה באפשרות משתמש להירשם לאתר ו/או לרכוש בו שירותים ו/או מוצרים.

 

ג. השימוש והטיפול במידע

השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ובאפליקציה ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

 • לאפשר את פעילות המשתמש באתר.

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים למשתמש.

 • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר

 • לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, - וכן פרסום מידע ותכנים

 • להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

 

המידע אשר ישמש את החברה יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

 

החברה נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן אשר ברשות המשתמש ובכלל זאת כתובת ה - IP שלו וכן את כל הדפים בהם ביקר. בהסכמתו למדיניות פרטיות זו, המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה לצורך יצירת קשר.

משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי (בין על ידי החברה ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות באופן יומיומי, אלא אם תציין בכתב בפני החברה כי אינך מעוניין בכך עוד.

באם המשתמש מעוניין להפסיק את קבלת שירותי הדיוור האלקטרוני הינו מוזמן לפנות לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני  sales@Flawlessbeauty.co.il ולבקש הסרתו מרשימת התפוצה.

לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה.

בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

 

ד. שימוש במידע ומסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר מידע אישי אודות משתמשים, כפי שנמסר לה על ידם, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף קשור ו/או מסונף ו/או כפוף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכיו"ב).

 

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות המשתמשים, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

 • התקבלה הסכמת המשתמש לשיתוף מידע זה.

 • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים. אלא אם נאמר אחרת, הגורמים אליהם יועבר המידע יעשו בו שימוש אך ורק למטרה שלשמה סיפקה אותו החברה.

 • יש חובה למסור את המידע על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים, לרבות קבלת  צו שיפוטי למסירת המידע.

 • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין החברה אשר יש במידע בכדי להביא ראייה לטענת החברה.

 • במקרה בו החברה תמצא, כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע הונאה ו/או תרמית מכל סוג ומין שהוא.

 • במקרה בו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר ו/או האפליקציה עם פעילות צד שלישי, ובלבד שהוראות מדיניות פרטיות זו יישארו בתוקפן.

 

ה. "Cookies"

החברה ו/או האתר יכול וישתמשו בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels, Web Beacons, ובטכנולוגיות אחסון אחרות (להלן יחדיו "Cookies"), לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר והמשתמשים בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע או לשם הצגה והנגשת מידע ממוקד בהם או באתרים אחרים, לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטים ו/או אימות זהות, וכן על מנת לאסוף לנתח ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודות המשתמשים ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנעשו בהם, העדפות שימוש, שירותי מדידה, פילוח והתאמת מודעות, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים שונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי החברה ו/או באמצעות מי מטעמה, בין אם בפעולות ישירות מול החברה, תוך ניהול תיק המשתמש ו/או אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך האתר ו/או האפליקציה.

 

בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות , Google Ads, Google DV, Google Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, Firebase, Facebook Pixels ,OutBrain, LinkedIn,Taboola וכן שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל, פייסבוק ולינקד-אין, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין וללכוד אירועים (Events), לשם מיקוד פרסומות למשתמשים וקהלים, לביצוע פעולות בערוצים דיגיטליים ולזיהוי דפוסי שימוש, באופן מגובב או מוצפן או באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שהתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה – IP של המשתמש, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודות המשתמשים, וכן לשם מניעת הונאות, התחזות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבור המשתמש.

 

יכול ובדפדפני אינטרנט מסוימים קיימת אפשרות להימנע ו/או לסנן באופן מלא או חלקי קבלת Cookies. ככל ודפדפן האינטרנט של המשתמש מכיל אפשרות כזו, תהיה לכך הדרכה בקובץ העזרה של הדפדפן ו/או מכשיר הסלולר בו הוא משתמש, במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, באתר ו/או באפליקציה לא יפעלו כדבעי.

 

ו. פרסומות של צדדים שלישיים

ייתכן והחברה תתיר לצדדים שלישיים לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר ו/או באפליקציה. פרסום זה מקורו בבסיס הנתונים של אותם צדדים שלישיים. לניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב ו/או במכשיר הסלולרי של המשתמש. ה- Cookies מאפשרות למפרסמות לאסוף מידע על האתרים והפרסום בו צפה ובחר לצפות המשתמש. השימוש בפרסום צדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות פרטיות זו. 

 

ז. אבטחת מידע

החברה מיישמת מערכת ונהלי אבטחת מידע המסייעים לצמצום הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, ותנקוט אמצעים סבירים למניעתם, יחד עם זאת, המשתמשים באתר ו/או באפליקציה אינם מוגנים מפני כל הסיכונים באופן מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן.

 

ט. מאגר מידע וזכות לעיון במידע

המידע המתקבל עם ועקב הצפייה בתוכן האתר ו/או השימוש באתר ובאפליקציה, לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילות המשתמש, יישמר במאגרי המידע של החברה.

 

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (לעיל ולהלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע לגביו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. פנייה כזאת יש להפנות לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני  sales@Flawlessbeauty.co.il  או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה הינו לצורך פניה אישית למשתמש, המשתמש זכאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

י. שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו החברה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, החברה תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר בכל עת תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

 

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם משתמש סבור כי פרטיותו נפגעה באופן כלשהוא, ניתן לפנות לחברה בדוא"ל: sales@Flawlessbeauty.co.il .

bottom of page